Diagnosis Endometriosis | Testing for endometriosis